Turkmenov Xasan Ishimovich

  • Статья: YUQORI ANIQLIKDAGI TEODOLITLARNI STANDARTLASHTIRISH VA ULARDAN FOYDALANISH
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Turkmenov X.I., Jurayeva F.D. YUQORI ANIQLIKDAGI TEODOLITLARNI STANDARTLASHTIRISH VA ULARDAN FOYDALANISH // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 3(85). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/85 (дата обращения: 20.09.2020).
    Секция: 16. Технические науки
    Статус статьи: Статья опубликована