Serkebayeva Bazargul Serkebayevna

Статья: PREVENTING INORGANIC SCALE FORMATION IN THE UZEN AND ZHETYBAI FIELDS BY USING SCALE INHIBITORS

Авторы: Tarbanov Azamat Ongarovich, Khabiyev Alibek Talgatbekovich, Serkebayeva Bazargul Serkebayevna, Ayapbergenov Yerbolat Ozarbayevich

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Tarbanov A.O., Khabiyev A.T., Serkebayeva B.S., Ayapbergenov Y.O. PREVENTING INORGANIC SCALE FORMATION IN THE UZEN AND ZHETYBAI FIELDS BY USING SCALE INHIBITORS// Proceedings of the XVIII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific Investigation». Primedia E-launch LLC. Shawnee, USA. 2021.
Секция: Секция 14. Технические науки. Специальность 05.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: CORROSION INHIBITORS IN USE AT THE MANGYSHLAK FIELD

Авторы: Tazhenbayeva Ulzhan Zhaksylykovna, Eligbayeva Gulzhakhan Zhakparovna, Serkebayeva Bazargul Serkebayevna, Baimukasheva Shynar Khabibullievna, Sarbopeyeva Manshuk Dagistanovna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Tazhenbayeva U.Z., Eligbayeva G.Z., Serkebayeva B.S., Baimukasheva S.K., Sarbopeyeva M.D. CORROSION INHIBITORS IN USE AT THE MANGYSHLAK FIELD// Proceedings of the XVIII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific Investigation». Primedia E-launch LLC. Shawnee, USA. 2021.
Секция: Секция 14. Технические науки. Специальность 05.00.00
Статус статьи: Статья опубликована