Raxmonberdiyeva Surayyo Mirganiyevna

Статья: O`QUVCHILAR ESTETIK DIDINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA TINGLASH FAOLIYATINING TUTGAN O`RNI

Авторы: Raxmonberdiyeva Surayyo Mirganiyevna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Raxmonberdiyeva S.M. O`QUVCHILAR ESTETIK DIDINI SHAKLLANTIRISHDA MUSIQA TINGLASH FAOLIYATINING TUTGAN O`RNI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2020. № 1(130). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/130 (дата обращения: 20.08.2022).
Секция: 4. Искусствоведение
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: MUSIQA DARSLARIDA BOLALARNING MUSIQIY IJODIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI

Авторы: Raxmonberdiyeva Surayyo Mirganiyevna

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Raxmonberdiyeva S.M. MUSIQA DARSLARIDA BOLALARNING MUSIQIY IJODIY FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISHNING SAMARADORLIGI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2021. № 19(195). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/195 (дата обращения: 20.08.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована