Өмірбек Ақтолқын Жәнібекқызы

  • Статья: АДАМ БҮЙРЕГІНДЕГІ НЕФРОНДА РЕНИН ГОРМОНЫНЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Өмірбек А.Ж. АДАМ БҮЙРЕГІНДЕГІ НЕФРОНДА РЕНИН ГОРМОНЫНЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 6(56). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/56 (дата обращения: 27.09.2020).
    Секция: 39. Моделирование.
    Статус статьи: Статья опубликована