Нусратов Азизбек Саънатиллоевич

  • Статья: Ўзбекистонда ягона давлат ер сиёсатини юритишда ер ахборот тизимининг аҳамияти
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Кубаев Ж.А., Нусратов А.С. Ўзбекистонда ягона давлат ер сиёсатини юритишда ер ахборот тизимининг аҳамияти // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 5(87). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/87 (дата обращения: 24.09.2020).
    Секция: 16. Технические науки
    Статус статьи: Статья опубликована