Махмудова Нигинабегим Саидяхёевна

  • Статья: ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ БИЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Ахмедова Р.С., Махмудова Н.С. ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ БИЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ФАОЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 6(88). URL: http://internauka.org/journal/science/internauka/88 (дата обращения: 29.09.2020).
    Секция: 11. Педагогика
    Статус статьи: Статья опубликована