Kadirov Sohib Mardan o’g’li

  • Статья: DAVLAT BOSHQARUVIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI VA MUAMMOLARI
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Jomonqulova F.E., Himmatova B.B., Kadirov S.M. [и др.] DAVLAT BOSHQARUVIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AHAMIYATI VA MUAMMOLARI // Интернаука: электрон. научн. журн. 2019. № 3(85). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/85 (дата обращения: 19.09.2021).
    Секция: 11. Педагогика
    Статус статьи: Статья опубликована