Эралиева Барчиной Анварқул қизи

  • Статья: Ўзбек тилшунослигида мурожаат бирликларининг ўрганилиши ва унинг аҳамияти
    Выходные данные статьи
    Выходные данные статьи: Эралиева Б.А. Ўзбек тилшунослигида мурожаат бирликларининг ўрганилиши ва унинг аҳамияти // Интернаука: электрон. научн. журн. 2018. № 3(23). URL: http://internauka.org/journal/stud/herald/23 (дата обращения: 30.05.2020).
    Секция: 4. Лингвистика.
    Статус статьи: Статья опубликована