BÙI MINH THẮNG

Статья: NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ THỜI KỲ CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Авторы: BÙI MINH THẮNG

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: BÙI M.T. NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ THỜI KỲ CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI / M.T. BÙI // Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования: сб. ст. по материалам LXIV-LXV Международной научно-практической конференции «Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования». – № 9-10(58). – М., Изд. «Интернаука», 2022.
Секция: Секция 6. Теория и история искусства. Специальность 17.00.09
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ HÌNH THÁI, THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ TỈNH PHÚ YÊN LỨA TUỔI 18 - 19

Авторы: BÙI MINH THẮNG

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: BÙI M.T. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ HÌNH THÁI, THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN BÓNG ĐÁ TỈNH PHÚ YÊN LỨA TUỔI 18 - 19 // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 38(261). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/261 (дата обращения: 28.11.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: RESEARCH ON THE IMPACT OF THE ELECTIVE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM ON THE FUNCTIONAL AND BALANCE MOVEMENTS OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF KHANH HOA

Авторы: Huynh Thi Thuy Uyen, BÙI MINH THẮNG

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: Huynh T.T., BÙI M.T. RESEARCH ON THE IMPACT OF THE ELECTIVE PHYSICAL EDUCATION PROGRAM ON THE FUNCTIONAL AND BALANCE MOVEMENTS OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF KHANH HOA // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 40(263). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/263 (дата обращения: 28.11.2022). DOI:10.32743/26870142.2022.40.263.346627
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: THE IMPORTANCE OF STRENGTH IN SOCCER

Авторы: BÙI MINH THẮNG, Nguyen Thai Huy Vu

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: BÙI M.T., Nguyen T.H. THE IMPORTANCE OF STRENGTH IN SOCCER// Proceedings of the XXXVIII International Multidisciplinary Conference «Recent Scientific Investigation». Primedia E-launch LLC. Shawnee, USA. 2022.
Секция: Секция 9. Педагогические науки. Специальность 13.00.00
Статус статьи: Статья опубликована

Статья: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ ГОРОДА НЯЧАНГ, КХАНЬХОА

Авторы: BÙI MINH THẮNG

Выходные данные статьи
Выходные данные статьи: BÙI M.T. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗАХ ГОРОДА НЯЧАНГ, КХАНЬХОА // Интернаука: электрон. научн. журн. 2022. № 44(267). URL: https://internauka.org/journal/science/internauka/267 (дата обращения: 28.11.2022).
Секция: 11. Педагогика
Статус статьи: Подготавливается к изданию.